Familjen

Barnvaccinationsprogrammet

Det svenska barnvaccinationsprogrammet startar tidigast vid 2 1/2 månads ålder och avslutas vid 14-16 års ålder. Alla barn i Sverige erbjuds vaccination mot tio smittämnen som kan ge allvarliga sjukdomar.

Vaccin ges mot flera smittämnen samtidigt, som s.k. kombinationsvacciner. Upp till 18 års ålder ska barn som inte erhållit vaccin enligt barnvaccinationsprogrammet erbjudas kompletterande vaccination på BVC eller elevhälsomottagning (skolhälsovård). Det gäller dock inte vaccin mot pneumokocker och Hib. Kompletterande vaccinering mot Hib och pneumokocker ges upp till sex års ålder.

Avsteg från programmet kan göras av medicinska och andra skäl i samråd med BVC eller elevhälsan. Läs här om extra vaccination av små barn inför utlandsresa.

Följande vaccin ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet som ges kostnadsfritt på BVC och hos elevhälsan/skolhälsovården:

Barn från länder med relativt stor förekomst av tuberkulos och vissa andra s.k. riskbarn erbjuds vaccination med BCG-vaccin.

Frivilligt - men viktigt att verkligen vaccinera

Barnvaccinationsprogrammet är frivilligt men rekommenderas i sin helhet till alla barn. Det viktigaste skälet är att skydda det enskilda barnet mot några kända smittämnen (virus och bakterier), som kan orsaka allvarliga sjukdomar med komplikationer.

Det andra skälet är att om tillräckligt många vaccineras så förhindrar man fortsatt smittspridning och epidemier.

Sjukdomar som förebyggs genom vaccinationsprogrammet:

Difteri

Difteri ("äkta krupp") var förr en mycket smittsam och allvarlig halsinfektion som orsakade kvävningsdöd hos barn. Bakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på hjärta och nerver. Difteri förekommer fortfarande i fattiga länder i världen.

Stelkramp

Stelkramp (tetanus) förekommer väldigt sällan i Sverige och då bara hos personer som inte är vaccinerade. Sjukdomen orsakas av en bakterie som finns överallt i jord och gödsel och därför t.ex. på smutsiga spikar och redskap. Bakterien producerar ett gift som ger svåra kramper och andningsförlamning.

Polio

Polio (barnförlamning) orsakade så sent som på 1950-talet stora epidemier i Sverige. Sjukdomen leder till muskelförsvagning eller förlamning med bestående funktionsnedsättning som följd. Polio förekommer idag endast i vissa regioner i Afrika och Asien.

Kikhosta


Kikhosta (pertussis), orsakas av en allmänt förekommande bakterie, som kan vara farlig framför allt för späda barn. Vaccination ger ett hyggligt skydd. De som ändå drabbas trots vaccination får ett lindrigare sjukdomsförlopp.

Mässling


Mässling (morbilli), påssjuka (parotit) och röda hund (rubella), orsakas alla av virus och kombineras i ett gemensamt vaccin. Mässling kan i sällsynta fall orsaka dödsfall eller en allvarlig hjärninflammation med bestående men. Det är vanligt att mässling medför andra komplikationer, t.ex. lunginflammation, öroninflammation och andra infektioner.

Påssjuka

Påssjuka kan ge en lindrigare form av hjärnhinneinflammation som dock kan leda till bestående hörselnedsättning eller dövhet. Pojkar som drabbas efter puberteten kan få testikelinflammation och riskera att bli sterila.

Röda hund


Röda hund är farligast om den drabbar en gravid kvinna. Risken är då stor att fostret får skador, som medför hjärtfel och hörsel- eller ögonskador.

Svår Hib-infektion

Hib (Haemofilus influenzae typ b) är en vanligt förekommande bakterie, som orsakar luftvägsinfektioner, framför allt hos späda och små barn. Vissa av dessa kallas invasiva och dessa kan orsaka blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och struplocksinflammation (epiglottit).

Sedan allmän vaccination infördes under 90-talet har svåra hjärnhinneinflammationer hos späda och små barn minskat drastiskt.

Svår pneumokockinfektion


Pneumokocker är vanligt förekommande luftvägsbakterier, som kan orsaka bl.a. öroninflammationer och lunginflammation. Vissa pneumokocker är s.k. invasiva och kan därför orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Sedan 2009 erbjuds nyfödda barn ett vaccin mot de vanligast förekommande invasiva pneumokockerna.

Rotavirus

Rotavirus är den vanligaste orsaken till diarré och kräkningar i hela världen och är mycket smittsamt. Det orsakar sjukhusinläggningar p.g.a. uttorkning och många sjukdagar. Sedan 2019 erbjuds rotavirusvaccin inom det nationella barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet ges vid tre tillfällen från sex veckors ålder i form av en lösning som ges i munnen.

Humant papillomvirus (HPV)

Livmoderhalscancer (cervixcancer) orsakas av några typer av humant papillomvirus (HPV). Tiden från infektion, som oftast inte ger några symtom, till utvecklade cellförändringar och fullt utvecklad cancer, är flera år eller decennier. Papillomvirus kan också orsaka cancer i vagina, penis, anus och svalg. Andra papillomvirus orsakar könsvårtor (kondylom).

Det finns vaccin, som ger ett skydd mot de typer av humant papillomvirus (HPV), som är mest cancerframkallande. Sedan 2012 erbjuds alla flickor i årskurs 5 eller 6, vaccination genom elevhälsan / skolhälsovården. F.o.m. höstterminen 2020 erbjuds även pojkar vaccination mot HPV i årskurs 5, Detta för att skydda även pojkarna och förhindra smittspridning i samhället.

Uppdaterad januari 2021


Faktagranskad av

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring