Familjen

Vanliga frågor om Försäkringskassan - omvårdnadsbidrag

Familjehjälpen vägleder kunder som har en barnförsäkring hos Trygg-Hansa om samhällets stöd och ersättningar. Familjehjälpen är i kontakt med många föräldrar som vill få information om var de kan vända sig för att hjälpa sitt barn på bästa sätt och många frågor handlar om vilket stöd de kan få från exempelvis skolan, Försäkringskassan och Socialtjänsten.

Vi vet att det många gånger kan vara svårt att veta vilket stöd man har rätt till. För att underlätta för dig har vi därför sammanställt svar på vanliga frågor som Familjehjälpen hanterar i mötet med våra kunder.

Vanliga frågor om omvårdnadsbidrag

Vad är ett omvårdnadsbidrag?

Omvårdnadsbidrag är en ekonomisk ersättning som du kan söka om ditt barn har en funktionsnedsättning som innebär mer omvårdnad och tillsyn utöver vad som är vanligt för ett barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Du kan beviljas omvårdnadsbidrag på en av fyra olika nivåer. Vilken nivå du hamnar på avgörs av barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn. Om du beviljas omvårdnadsbidrag får du ett beslut om ett visst belopp per månad. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla som längst till och med juni det år barnet fyller 19 år.

Vad krävs för att kunna söka omvårdnadsbidrag?

Du kan få omvårdnadsbidrag om ditt barn har en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller till exempel bero på en sjukdom eller en skada. Behovet av omvårdnad och tillsyn ska vara bestående i minst sex månader och du behöver styrka det med ett läkarutlåtande. Du ska också vara barnets förälder eller kunna likställas med barnets förälder.

Vad räknas som omvårdnad och tillsyn?

Omvårdnad kan vara direkta vårdinsatser som du gör för ditt barn, men också annan hjälp som till exempel:

  • särskild träning
  • praktisk hjälp i vardagen som exempelvis på- och avklädning, hygien, läxläsning, klädvård och hjälp vid måltider
  • att upprätthålla rutiner och struktur
  • att aktivera och motivera ditt barn
  • särskild kosthållning, insmörjning eller annan egenvård

Tillsyn är den närvaro av en vuxen som ditt barn behöver exempelvis för att inte rymma, hitta på farliga saker, råka ut för eller orsaka olyckor. Tillsynen behöver inte bara vara att du aktivt måste avstyra situationer som är farliga för barnet, utan också att du till exempel behöver finnas tillgänglig i fall något händer när barnet är i skolan.

Ansöka om omvårdnadsbidrag

Hur går jag tillväga för att ansöka om omvårdnadsbidrag?

1. Du gör en ansökan på Mina sidor på forsakringskassan.se alternativt skriver ut en blankett och postar till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

2. Skicka in läkarutlåtande. Det kan du bifoga digitalt på Mina sidor efter att du gjort ansökan och den har registrerats alternativt skicka det till inläsningscentralen.

När du är klar med ansökan får du vänta på att en handläggare från Försäkringskassan bokar in en telefontid med dig där du får beskriva barnets behov av omvårdnad och tillsyn samt vad det innebär för dig som förälder.

Måste jag skriva ner vilka behov av omvårdnad och tillsyn som barnet har?

Nej, för att göra ansökan krävs inte att du skriver ner något om vilka behov av omvårdnad och tillsyn barnet har. Det kan du lyfta muntligt i samtalet med handläggaren från Försäkringskassan.

Om du vill göra en skriftlig bilaga med en beskrivning av barnets behov och vad det innebär för dig som förälder så går det bra. Du behöver inte bifoga den direkt du gör ansökan utan kan komplettera med det senare. Eftersom det är långa handläggningstider har du gott om tid på dig att sammanställa den.

Tips! På sidorna 39–41 i Försäkringskassan vägledning gällande omvårdnadsbidrag kan du se vilka frågor som handläggaren förväntas ställa till dig som söker.

Måste jag gå ner i arbetstid för att kunna söka omvårdnadsbidrag?

Nej, det finns inga krav att du ska gå ner i arbetstid för att kunna beviljas omvårdnadsbidrag. Du har däremot rätt till förkortad arbetstid om du är beviljad omvårdnadsbidrag.

Jag har flera barn med funktionsnedsättning, hur gör jag då?

Du söker för varje barn men Försäkringskassan gör en bedömning av barnens sammanlagda behov av omvårdnad och tillsyn. Om du har flera barn med funktionsnedsättning så kan varje barn kan ge rätt till som mest ett helt omvårdnadsbidrag. Du kan också få omvårdnadsbidrag om barnens sammanlagda behov ger rätt till det även om barnen var för sig inte gör det.

Kan jag få omvårdnadsbidrag för extra kostnader som jag har för mitt barns funktionsnedsättning?

Nej, men du kan ansöka om merkostnadsersättning för extra kostnader som du har på grund av ditt barns funktionsnedsättning. Kostnaderna ska vara kopplade till ditt barns funktionsnedsättning och vara kostnader utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Mitt barn har ingen diagnos ännu, kan jag söka omvårdnadsbidrag?

Ja, barnet behöver inte ha en fastställd diagnos. Det räcker att du skickar in ett intyg från en läkare som beskriver barnets funktionsnedsättning.

Jag har svårt att få ett läkarutlåtande, kan jag söka ändå?

Det krävs ett medicinskt underlag av läkare som beskriver barnets funktionsnedsättning. Har du andra aktuella medicinska underlag så kan du kontakta Försäkringskassan så får de bedöma om det räcker, men sannolikt vill de ha ett läkarutlåtande.

Det kan vara långa väntetider innan läkaren skrivit det intyg som ni behöver. Skicka ändå in ansökan om omvårdnadsbidrag till Försäkringskassan så snart du kan och komplettera sedan med läkarutlåtandet så snart du har fått det.

Kan båda föräldrarna söka?

Du och barnets andra förälder kan få omvårdnadsbidrag för samma barn, och då delar ni på bidraget. Försäkringskassan bedömer barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn och ni kan välja hur bidraget ska fördelas mellan er. Om ni inte väljer får ni hälften var. Om ni inte är överens gör Försäkringskassan en fördelning i fjärdedelar med hänsyn till var barnet bor och vistas.

Beslut om omvårdnadsbidrag

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut?

Det är långa handläggningstider på Försäkringskassan just nu, i genomsnitt 8 månader till beslut. Om du beviljas ett omvårdnadsbidrag får du det retroaktivt från att ansökan kom in och i vissa fall kan du även få tre månader före ansökan kom in.

Jag har fått ett förslag till beslut, vad innebär det?

Det innebär att handläggaren fattat ett preliminärt beslut och att du har möjlighet att inkomma med synpunkter på det innan beslutet fastställs. Det gör du direkt till din handläggare antingen muntligt eller skriftligt. Det framgår av handlingarna när du senast ska återkoppla till Försäkringskassan om du har synpunkter.

Text juni 2020 av:

Familjehjälpen, Trygg-Hansa

Granskad april 2021

Försäkringskassans uppdrag

Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. De utreder och tar beslut om över 40 olika ersättningar. Det kan till exempel handla om ersättningar vid sjukdom, att man inte kan arbeta längre eller att barnen är sjuka.

För att få mer information eller hjälp i ett specifikt ärende kan du vända sig till Försäkringskassans kundcenter för privatpersoner på 0771-524 524.

Vilka ersättningar finns?

Det beror på vilket skeende man är i livet. Då Familjehjälpen arbetar med utgångspunkt i barnet kommer vi här att fokusera på de ersättningarna som är mest aktuella då. Nedan hittar du information om en av de vanligaste ersättningarna som Familjehjälpen vägleder kring; nämligen omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och tillfällig föräldrapenning.

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att de omprövar beslutet. Då får du sammanställa dina synpunkter skriftligt och kan även tillföra exempelvis nya intyg. Begäran om omprövning ska inkomma till Försäkringskassan inom 2 månader från den dag du tagit del av beslutet. Försäkringskassan gör en ny prövning av ditt ärende och tittar på dina synpunkter, eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Om du är fortsatt missnöjd efter att Försäkringskassan omprövat ärendet så kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring