Familjen

Vanliga frågor om Försäkringskassan - merkostnadsersättning

Familjehjälpen vägleder kunder som har en barnförsäkring hos Trygg-Hansa om samhällets stöd och ersättningar. Familjehjälpen är i kontakt med många föräldrar som vill få information om var de kan vända sig för att hjälpa sitt barn på bästa sätt och många frågor handlar om vilket stöd de kan få från exempelvis skolan, Försäkringskassan och Socialtjänsten.

Vi vet att det många gånger kan vara svårt att veta vilket stöd man har rätt till. För att underlätta för dig har vi därför sammanställt svar på vanliga frågor som Familjehjälpen hanterar i mötet med våra kunder.

Vanliga frågor om merkostnadsersättning

Vad är merkostnadsersättning för barn?

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på barnets funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder. Du kan få mellan 1 183 och 2 759 kronor per månad för ett barn beroende på hur stora merkostnader du har. Om dina merkostnader är lägre än 11 825 kronor per år kan du inte få ersättning. Du betalar ingen skatt på ersättningen

Vad krävs för att söka merkostnadsersättning för barn?

Du kan få merkostnadsersättning om ditt barn har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst sex månader. Du ska också ha merkostnader på minst 11 825 kronor per år på grund av barnets funktionsnedsättning. Du ska också vara barnets förälder eller kunna likställas med barnets förälder.

Vad räknas som merkostnader?

Merkostnader är kostnader som du har på grund av ditt barns funktionsnedsättning, alltså kostnader utöver de som är vanliga för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Merkostnader kan vara engångskostnader eller återkommande kostnader, till exempel för förbrukningsmaterial.

Några exempel kan vara kostnader för:

  • hälsa, vård och mat
  • ökat slitage på kläder, skor och inredning eller för tvätt och rengöring
  • resor med färdtjänst, sjuk- och behandlingsresor som inte ersätts av kommunen eller regionen
  • resor med egen bil om ditt barn inte kan åka kollektivt
  • att hyra eller köpa hjälpmedel
  • hjälp i den dagliga livsföringen
  • fritidsaktiviteter som är anpassade så att ditt barn kan delta trots sin funktionsnedsättning.

Ansöka om merkostnadsersättning

Hur går jag tillväga för att ansöka om merkostnadsersättning?

  1. Du gör en ansökan på Mina sidor på forsakringskassan.se alternativt skriver ut en blankett och postar till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.
  2. Skicka in läkarutlåtande. Det kan du bifoga digitalt på Mina sidor efter att du gjort ansökan och den har registrerats alternativt skicka det till inläsningscentralen.

När du är klar med ansökan får du vänta på att en handläggare från Försäkringskassan bokar in en telefontid med dig. I det samtalet går ni tillsammans igenom de merkostnader som beror på ditt barns funktionsnedsättning. Efter samtalet bedömer Försäkringskassan vilka merkostnader som är skäliga och kan godkännas.

Du kan förbereda dig inför samtalet genom att skriva ner vilka merkostnader du har på grund av ditt barns funktionsnedsättning, orsaken till kostnaderna och hur du har beräknat dem.

Jag har merkostnader för flera barn, vad gäller då?

Du söker för varje barn men Försäkringskassan gör en bedömning av barnens sammanlagda merkostnader. Om du har flera barn med funktionsnedsättning så kan varje barn kan ge rätt till som mest den högsta nivån på ersättningen. Du kan också få merkostnadsersättning även om dina merkostnader för barnen var för sig inte är tillräckligt höga, men de sammanlagt är så stora att de ger rätt till ersättning.

Mitt barn har ingen diagnos ännu, kan jag söka merkostnadsersättning?

Ja, barnet behöver inte ha en fastställd diagnos. Det räcker att du skickar in ett intyg från en läkare som beskriver barnets funktionsnedsättning.

Jag har svårt att få ett läkarutlåtande, kan jag söka ändå?

Det krävs ett medicinskt underlag av läkare som beskriver barnets funktionsnedsättning. Har du andra aktuella medicinska underlag så kan du kontakta Försäkringskassan så får de bedöma om det räcker, men sannolikt vill de ha ett läkarutlåtande.

Det kan vara långa väntetider innan läkaren skrivit det intyg som ni behöver. Skicka ändå in ansökan om merkostnadsersättning till Försäkringskassan så snart du kan och komplettera sedan med läkarutlåtandet så snart du har fått det.

Kan båda föräldrarna söka?

Du och barnets andra förälder kan få merkostnadsersättning för samma barn, och då delar ni på bidraget. Försäkringskassan bedömer barnets totala merkostnader och ni kan välja hur bidraget ska fördelas mellan er. Om ni inte väljer får ni hälften var. Om ni inte är överens gör Försäkringskassan en fördelning i fjärdedelar med hänsyn till var barnet bor och vistas.

Beslut om merkostnadsersättning

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut?

Det är långa handläggningstider på Försäkringskassan just nu, i genomsnitt 8 månader till beslut. Om du beviljas merkostnadsersättning får du det retroaktivt från att ansökan kom in och i vissa fall kan du även få tre månader före ansökan kom in.

Jag har fått ett förslag till beslut, vad innebär det?

Det innebär att handläggaren fattat ett preliminärt beslut och att du har möjlighet att inkomma med synpunkter på det innan beslutet fastställs. Det gör du direkt till din handläggare antingen muntligt eller skriftligt. Det framgår av handlingarna när du senast ska återkoppla till Försäkringskassan om du har synpunkter.

Text juni 2020 av:

Familjehjälpen, Trygg-Hansa

Granskad april 2021

Försäkringskassans uppdrag

Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. De utreder och tar beslut om över 40 olika ersättningar. Det kan till exempel handla om ersättningar vid sjukdom, att man inte kan arbeta längre eller att barnen är sjuka.

För att få mer information eller hjälp i ett specifikt ärende kan du vända sig till Försäkringskassans kundcenter för privatpersoner på 0771-524 524.

Vilka ersättningar finns?

Det beror på vilket skeende man är i livet. Då Familjehjälpen arbetar med utgångspunkt i barnet kommer vi här att fokusera på de ersättningarna som är mest aktuella då. Nedan hittar du information om en av de vanligaste ersättningarna som Familjehjälpen vägleder kring; nämligen omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och tillfällig föräldrapenning.

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att de omprövar beslutet. Då får du sammanställa dina synpunkter skriftligt och kan även tillföra exempelvis nya intyg. Begäran om omprövning ska inkomma till Försäkringskassan inom 2 månader från den dag du tagit del av beslutet. Försäkringskassan gör en ny prövning av ditt ärende och tittar på dina synpunkter, eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Om du är fortsatt missnöjd efter att Försäkringskassan omprövat ärendet så kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring