Till innehållet
Familjen

Autism – Autismspektrumtillstånd AST hos barn

AST är ett samlingsnamn för autismliknande tillstånd. En person med AST eller autism som det ofta kallas har svårigheter med sociala interaktioner, samspel och kommunikation med andra. Men det finns stöd att få.

Vad är AST?

AST står för autismspektrumtillstånd. Det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och ett samlingsnamn.

AST är ingen sjukdom. Det är snarare ett annorlunda sätt att fungera, tänka och hantera information – något man föds med och som varar livet ut. Förr ställde man ofta specifika diagnoser som Aspergers syndrom eller atypisk autism. Men numera använder man AST som en övergripande diagnos.

Hur märks autism?

Det är inte alltid lätt att märka att någon har autism. Autism förekommer på ett spektrum och kan se väldigt olika ut hos olika personer. De utmärkande symtomen eller dragen varierar och har olika nyanser.

Något som är typiskt för autism är att personen har svårare med sociala interaktioner, samspel och kommunikation med andra.

Hur märks autism hos barn?

Utmärkande för barn med AST kan (men måste inte) vara att de

 • har en sen eller utebliven talutveckling
 • har svårt att förstå kroppsspråk och mimik
 • tolkar språket bokstavligt
 • har svårt att förstå låtsaslekar
 • visar litet intresse för andra barn
 • leker för sig själva.
 • har litet utbyte av kroppskontakt.

Vissa beteenden och egenskaper

Barn med autism kan bete sig och reagera annorlunda än andra barn. Återkommande egenskaper hos barn med autism kan vara att:

 • De har ett annorlunda sätt att tolka sinnesintryck, exempelvis kan oväntade ljud vara skrämmande.
 • De kan reagera överraskande och oväntat, t.ex. bli arga av låga ljud.
 • De är ofta rutinbundna och har svårt för förändringar, t.ex. kan de få vredesutbrott för att en sak har bytt plats i hemmet eller på förskolan.
 • De har ibland (inte alltid) en försenad eller annorlunda motorisk utveckling.
 • De rör sig på ett ovanligt sätt, gungar, går på tå, vaggar eller snurrar och viftar.
 • De har ofta en ojämn begåvningsprofil, vilket ibland yttrar sig i en specialbegåvning inom ett område såsom musik eller matematik.

Behandling av AST

Det finns ingen medicinsk behandling som botar autism, det vill säga som tar bort svårigheterna med socialt umgänge och kommunikation. Däremot kan personerna få medicin för att dämpa vissa aspekter av diagnosen, till exempel aggressivitet, självskadande beteende, överaktivitet och depression.

Det finns speciella träningsprogram som kan hjälpa vissa barn med autism. Både lärare och föräldrar kan få utbildning i dessa träningsprogram.

Barn med AST har ofta en välutvecklad visuell förmåga. Om barnen får tydliga instruktioner i form av bilder, och på så sätt får hjälp att lägga upp en tydlig yttre struktur av sin dag, kan de fungera bättre i sin vardag.

Vikten av stöd och rutiner

För barn med AST är förutsägbarhet med återkommande rutiner i en bekant miljö betydelsefullt. Detta är viktigt i både hem, förskola och skola.

Barn med AST har rätt till stöd enligt LSS

Ett barn med AST har rätt till stöd enligt LSS (Lagen om särskilt stöd). LSS har tio olika stödinsatser och det går att få hjälp med bland annat rådgivning, personlig assistans, boendelösningar och kontaktpersoner. Ansöker gör man hos kommunen, regionen eller Försäkringskassan, som då gör en bedömning om hur stort behovet är. Läs mer om socialtjänst och LSS.

Omvårdnadsbidrag

Ett barn med autism kan ha rätt till omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Ett omvårdnadsbidrag kan hjälpa till om barnet behöver särskild vård, träning eller praktisk hjälp i vardagen. Omvårdnadsbidraget ges på flera olika nivåer, beroende på hur stora problemen är. Föräldrar som får omvårdnadsbidrag har även rätt att gå ner 25% i arbetstid. Här kan du läsa mer om omvårdnadsbidrag.

Ersättning för autism i barnförsäkringen

Visste du att du kan få viss ersättning för autism från Trygg-Hansas barnförsäkring? Om ditt barn har fått en AST-diagnos är du välkommen att kontakta oss. Då utreder vi om det kan finnas rätt till ersättning.

Familjehjälpen – för dig med Trygg-Hansas barnförsäkring

Familjehjälpen är en uppskattad service för dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och vill ha vägledning om samhällets stöd och ersättningar.

Läs mer om familjehjälpen

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring