Aspergers syndrom

Aspergers syndrom (AS) är ett funktionshinder vars symtom blir tydliga före eller i skolåldern. Det tros förekomma hos ungefär fyra promille av befolkningen.

 

Symtomen vid AS liknar autism men personernas begåvning kan vara allt ifrån svag till normal, ibland mycket hög. Individer med AS har ofta något specialintresse som upptar en stor del av deras tid.

 

Flickor har inte lika tydliga symtom som pojkar. Det som kännetecknar dessa barn är att de har svårt med sociala kontakter eftersom de har svårt att läsa av andra människors känslor om de inte uttrycks i ord.

 

För att man ska ställa diagnosen Aspergers syndrom, måste svårigheterna medföra allvarliga problem i vardagen.

 

Symtom

 

Det vanligaste symtomet hos personer med AS är svårigheter i kontakten med andra människor. Inte sällan uppstår missförstånd i den språkliga kommunikationen med andra. Personer med AS har stora svårigheter att förstå avsikten med andra människors beteenden eller kroppsspråk och uppfattar många situationer på ett annorlunda sätt.

 

Det är också vanligt att personer med AS har något specialintresse som tar mycket uppmärksamhet. De har ofta ett utpräglat detaljminne. Tvångshandlingar och svårigheter att anpassa sig till nya rutiner är vanligt. En del barn med Aspergers syndrom kan ge ett lillgammalt intryck.

 

Inte sällan kan man se en klumpighet i rörelserna och kroppen hos individer med AS.. Gången kan vara rytmiskt vaggande. Perceptionssvårigheter är vanligt, alltifrån överdriven ljudkänslighet till avvikande reaktioner när det gäller lukt och smak.

 

Orsaker

 

Aspergers syndrom är ett neuropsykiatriskt funktionshinder, inte en psykisk sjukdom. Däremot är personer med AS extra sårbara och psykiatriska symtom som ångest, depressioner och fobier kan därför förekomma. Det är inte helt klarlagt vad som orsakar AS men ärftliga faktorer ligger bakom i en stor del av fallen.

 

Behandling och stöd

 

De flesta personer med AS behöver ingen specifik behandling. Däremot bör en utredning göras och en diagnos ställas för att ha en bra förutsättning att kunna få förståelse, rätt bemötande och hjälp för sitt funktionsproblem.

 

När det gäller de mindre barnen räcker det ofta med kunskap, förståelse och stöd från föräldrar och förskolepersonal.

 

Det är ofta först i skolan som problemen ökar, särskilt i tonåren. Om det uppstår tillkommande psykiska problem eller ibland mer omfattande psykisk sjuklighet som tex tvång eller depression kan medicinering bli aktuell.

 

Även om AS inte går att bota finns det stora möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

 

I yrkeslivet behöver individer med Aspergers syndrom hitta sin nisch, där de kan lyckas mycket bra, oftast i yrken med tydligt avgränsade arbetsuppgifter, utan krav på hög social kompetens.


Faktagranskad av:

Harald Sturm, överläkare inom barnpsykiatrin/neuropsykiatrin,

Stockholm