Familjen

Förgiftningar - första hjälpen för barn

Vid minsta misstanke om att ditt barn fått i sig eller på sig något giftigt ämne, ring Giftinformationscentralen, tel 112. Det kan nämligen dröja flera timmar innan barnet börjar visa symtom.

Förgiftningstillbud är vanligast bland nyfikna barn i 2-3-årsåldern, som börjat undersöka spännande omgivningar och ofta är väldigt fingerfärdiga. De flesta tillbud är relativt ofarliga. Den första hjälpen kan oftast ges hemma. Ibland behöver barnet dock komma till sjukhus på en gång på grund av t ex andningsbesvär, tilltagande slöhet, medvetslöshet eller kramper. Ta då med rester av preparatet eller förpackningen. Giftinformationscentralen ger dig råd.

Åtgärder efter förtäring

Ge dryck, gärna mjölk eller vatten om barnet är opåverkat. Om barnet svalt ett frätande ämne är det viktigt att omedelbart skölja ur munnen och försiktigt ge vätska för utspädning, men inte så mycket så att barnet kräks.

Det är sällan motiverat att framkalla kräkning — endast i enstaka fall då allvarlig förgiftning med icke-frätande ämnen misstänks och transporten till sjukhus tar lång tid kan det vara motiverat. Medicinskt kol binder många ämnen och är däremot ofta bra att ge vid förgiftning. I de flesta fall är kol betydligt mer effektivt än att framkalla kräkning!

Innan du framkallar kräkning eller ger kol, rådfråga sjukhus, läkare eller Giftinformationscentralen, tel 112.

Åtgärder vid spill på huden

Spola omedelbart med rikligt, helst rinnande ljummet vatten. Tvätta därefter noggrant med tvål och vatten.

Åtgärder vid stänk i ögat

Skölj omedelbart några minuter med en mjuk, ljummen vattenstråle från t ex ett rent dricksglas. Håll ögonlocken brett isär med fingrarna, så blir sköljningen mer effektiv.

Om det är ett frätande ämne, bör sköljningen fortsätta i minst 10-15 minuter, och barnet därefter transporteras till sjukhus med ögonklinik.

Åtgärder efter inandning av gaser

Frisk luft och vila.

Åk till sjukhus om barnet exponerats för retande gaser eller verkar påverkat.

Lägg under tiden barnet i stabilt sidoläge.

Om barnet andas dåligt kan mun-mot-munandning behöva ges.

OBS! Om barnet är slött eller håller på att bli medvetslöst bör det omedelbart till sjukhus — ring 112!

Under uppdatering mars 2018


Faktagranskad av:

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Två "inte" du bör komma ihåg:

  • Ge inte dryck (eller kol!) till ett barn som är slött eller på annat sätt verkar påverkat.
  • Framkalla absolut inte kräkning om ditt barn är påverkat eller slött, har fått i sig frätande ämnen eller lösningsmedel av fotogentyp.

Viktigt att veta

  • Att läkemedel alltid ska förvaras oåtkomligt för barn, i låst medicinskåp, eller om de behöver stå kallt - högt upp i kylskåpet.
  • Vid mindre akuta ärenden kan Giftinformationscentralen nås via telefon 010-456 67 00 eller på Giftinformationscentralen.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring